Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser
 

Endelig er restaurant SIFFEN åben igen!

Se ugens retter i SIFFEN

Fra den 18. maj står Jakob & Co. klar til igen at betjene alle vores medlemmer.

Vi følger naturligvis de gældende regler incl. afstandsregler og hygiejne. Der vil alene være adgang til SIFFEN via den udvendige terrasse, hvorfor den indvendige trappe vil være spærret. De sædvanlige toiletter vil være til rådighed.

SIFFENs åbningstider:
Hverdage fra kl. 16 til 21.  Køkkenet dog fra kl. 17 til 20.
Lørdage fra kl. 11 til 15.
Søndage lukket.

I Kristi Himmelfarts ferien er der lukket den 21. og 22. maj.

Menuer finder I på www.skovser.dk, og der vil fortsat være mulighed for at bestille take away.
Brug gerne telefonbestilling på 39450199.

Jakob & Co. glæder sig til at se jer alle igen og takker dybfølt for den store opbakning, som medlemmerne har udvist i en svær tid.
 

SIF's generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020

Måske var der tale om rettidig omhu, men nøgternt set nok snarere held. To dage før Danmark lukkede ned på grund af Coronakrisen afvikledes SIF´s generalforsamling (GF) under tilstedeværelse af knap 30 medlemmer. Herved blev GF afholdt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne (inden udgangen af marts), og stolene var opstillet så der var god plads mellem de tilstedeværende, som reglerne på det tidspunkt foreskrev. I skrivende stund må vi jo slet ikke forsamles så mange.  
Inden længe finder I et udførligt referat på hjemmesiden bl.a. med formandens udførlige beretning, men her kommer en koncentreret udgave af aftenens forløb.

Formanden, Bue Kjems aflagde beretning for det forløbne år, og orienterede om status på de spændende planer der kan resultere i flere indendørs tennisbaner og badmintonbaner ved en bedre udnyttelse af området mellem den ”nye” tennishal og badmintonhallen. Bue mente (på det tidspunkt) at med lidt held kunne det være realistisk at projektet kunne gennemføres i løbet af 2021, men også i den sammenhæng kan det frygtes at krisen griber forstyrrende ind. Endvidere orienterede Bue om at der oprettes en ny stilling som medlemskoordinator, som skal være et bindeled mellem medlemmer og foreningen i mange sammenhænge.          

Kassereren, Claus Buhl gennemgik regnskabet for 2019. Fint regnskab med samlet overskud på driften og yderligere forøgelse af egenkapitalen, men medlemsantallet svigter lidt og der skal arbejdes mere med rekruttering af unge medlemmer.

Valgene resulterede i at Claus Buhl og næstformanden, Lars Balling blev genvalgt for en to årig periode. Bue og Lisbet Elkjær var ikke på valg.
Udover de fire medlemmer valgt på GF består bestyrelsen af yderligere fire medlemmer, nemlig én fra hver af de sportslige afdelinger. Disse er pt. Henrik Parkhøj udpeget af badminton, Jakob Grandahl udpeget af fodbold, Janne Rûtzou udpeget af tennis samt Steen Fürstnow udpeget af skydning.

th. Claus Buhl og Simon Melbye
Der var sidste år ingen kåring af Årets Siffer som SIFs venner ellers plejer. Men i år motiverede formanden for SIFs venner, Simon Melbye valget af Claus Buhl som årets Siffer. Claus har med stor flid bl.a. sørget for et væsentlig bidrag til at udskiftningen af kontorets bemanding, og dermed indkøringen af Lars og Marion, er foregået stort set problemløst.  
 
tv Jan Lauritzen og Anders Troels Munk
Og så var der denne gang uddeling af nåle, det er i SIF en sjældenhed, det sker. Medlemmer der igennem en årrække har taget særlig aktivt del i foreningens virksomhed kan tildeles sølvnål, og badminton havde indstillet ungdomsleder Anders Troels Munk og fodbold havde indstillet ungdomsleder Jan Lauritzen. Bue overrakte sølvnålene og understregede at der for begges vedkommende var tale om mange års indsats for ungdommen.

Efter en times tid kunne Bue erklære GF slut.

Ole Larsen / marts 2020 
 

SIF i 2020-erne

Vi har forladt 10-erne og er nu i 20-erne. ”Dit SIF” benytter lejligheden til at tage foreningens puls ved en snak med Bue Kjems, foreningens formand. Dit SIF vil spørge til det forgangne års hændelser og udsigterne til det nye årti set fra formandsstolen.

  Bue Kjems

”Bue, hvad anser du for SIF´s stærke og svage sider ved indgangen til det nye årti?”

Vores beliggenhed dikterer en række væsentlige forhold, der sætter grænser for foreningens frihedsgrader. SIF er beliggende i et pragtfuldt område, der tiltrækker ressourcestærke mennesker med krav til rammer for dem selv og deres børn. Det er positivt, vi har godt 2.300 (?) medlemmer, herunder mange ungdomsmedlemmer og nye er på vej. Men beliggenheden har også en bagside. Det er udelukket at tænke sig en udvidelse af grundarealet, idet SIF er omgivet af bebyggede grunde/offentlig vej hvilket stort set forhindrer en udvidelse af aktiviteterne hvis ikke det kan ske ved en ændret udnyttelse af grundarealet. Så beliggenheden er både en styrke og en svaghed og dikterende for mange af bestyrelsens overvejelser om fremtiden.

SIF er grundlagt i 1909, og bliver således 111 år i 2020, og har de sidste mange år været baseret på badminton, fodbold, skydning og tennis hvilket er rodfæstet og en del af SIF´s DNA, men havde geografien muliggjort det, har vi især i de senere år haft overvejelser om supplerende aktiviteter, men da DNA-aktiviteterne trives i bedste velgående, har vi måttet lægge ideerne i ”to-do en skønne dag” kassen.
 

”Nå Bue, det lyder lidt af et behov for en ”hvad ud af tabes, skal ind ad vindes" strategi”

Ja, og derfor har vi de sidste par år arbejdet ihærdigt på et projekt, der skal udvide antal kvadratmeter under tag på den eksisterende grund. Projektet går ud på at den eksisterende multi-hal, som ligger mellem den nye tennishal og badmintonhallen, rives ned og erstattes af en ny væsentlig større multi-hal, bygget som en forlængelse af den nye tennishal hen mod badmintonhallen. Det er en klar forbedring både hvad angår areal og kvalitet.

  Luftfoto af SIFs sportshaller og klubhus (det lilla felt er Multihallen + forlængelse af tennishal).

”Hvad med kommunen og med naboer, kan de se sig selv i dette projekt, og hvad med økonomien?”

Jeg er optimistisk i alle tre relationer. Synes vi har en positiv dialog med kommunen, både om projektet, men også om den løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger, og med naboer. Alt i alt en dialog, der peger fremad, ligesom vi har realistiske forventninger til fonde og en delvis selvfinansiering via kreditforeningslån. Kort sagt har jeg en forventning til at der meget hurtigt kommer en udvikling i sagen, faktisk allerede i begyndelses af 2020.

”Hvad er egentlig status på byggeprojektet i skytteafdelingen?”

Her har vi været belastet af dårlig rådgivning. Jeg er godt nok arkitekt, men hverken skytte eller skydebane-specialist, så før vi gik i gang henvendte kommunen og vi os til specialister bl.a. Skyttebaneforeningen, men på enkelte områder slog deres viden ikke til. Skydningen foregår jo langt nede under jorden, og derfor er det uhyre vigtigt at udsugning af krudt og partikler finder sted. Det var ikke fuldt ud løst, men nu er fejlen afhjulpet.

Men som den eneste af vore fire afdelinger, har skytteafdelingen i 2019 valgt ny udvalgsformand. Det blev Kenneth Holt Nielsen, der arbejder på afdelingens indre linjer, mens Steen Furstnow repræsenterer skytteafdelingen i bestyrelsen. 
 

”På den organisatoriske side er der også sket en del, jeg tænker på at Lars Weis har afløst Henrik Baaner og Marion Sehested har afløst Lena Danborg”

Ja, som du tidligere har skrevet til ”Dit SIF”, ønskede Henrik at gå på pension, og kort efter fik Lena samme tanke, så 2019 har været et rekrutteringsår, kan man sige. Nu er Lars og Marion på plads, det er mit indtryk at de begge er faldet godt til og at foreningen og de gensidigt får glæde af samarbejdet. Vi har gjort kontoret og vejen dertil mere lys ved at væggen ud til den tidligere mørke gang er erstattet af glas. Herved signaleres også mere åbenhed i forhold til medlemmerne.

Og, hvad du måske ikke ved Ole, så oprettes der i 2020 en ny stilling som medlemskoordinator. Medlemskoordinatoren vil få et skrivebord i kontoret sammen med Lars og Marion, men vil en del af tiden nok opholde sig andetsteds. F. eks. i Shoppen til kundebetjening, i hallerne og banerne til registrering og opkrævning af ungdomstræning, til information og anden form for medlemspleje. Vi i bestyrelsen finder at jobindholdet er af stor vigtighed for at sikre medlemstilfredshed, men selvfølgelig også for at sikre, at de ydelser vi stiller til rådighed betales af brugerne, men også at medlemmerne umiddelbart kan komme af med budskaber den anden vej.

Og vi har også planer om en ny hjemmeside og her kan den pågældende også komme til at spille en vigtig rolle, når først den er etableret.
 

”Bue, hvordan ser det ud i det nye årti med ungdommen. Jeg husker vi i begyndelsen af 10-erne havde noget tilbagegang antalsmæssigt”

Ja, der var en periode med tilbagegang, især i badminton samtidig med indkøringen af den nye skolereform. Men den trend er brudt, og vi er meget optimistiske. Vi har noteret os hvor glade forældrene er over at børnene afhentes i bus direkte på skolerne. Det giver tryghed. Derfor anskaffer vi endnu en bus, så vi har to, der ved skoletids ophør henter elever til al slags træning i SIF, og så afhenter forældrene selv børnene ved arbejdstids ophør.

Afdelingerne gør meget for at engagere og fastholde børnene. Det drejer sig om gode trænere der ikke bare kan give god træning, men også om ledere der kan engagere børnene i træningen og i et inspirerende elitemiljø for de bedste og et mere afslappet miljø for de ikke eliteorienterede, som egentlig godt kan lide det uforpligtende fællesskab.

Vi arrangerer fastelavnsfest for børnene hvor der slås katten af tønden. I 2019 var det den 3/3 og det er nu en fast årlig begivenhed ligesom juletræsfesten, som i år var 15/12. Ved disse lejligheder mødes børnene på tværs af afdelingerne og nye venskaber knyttes.
 

”Hvordan ser du SIF´s sportslige situation?”

Fodbold bevarede lige akkurat sin plads i 2. division i 2018/19 sæsonen. I 2019/20 sæsonen ligger vi sidst og den nye træner Claus Larsen står overfor en stor udfordring til foråret, hvis vi skal forlænge opholdet i 2. division. Det er i høj grad pengene, der styrer resultaterne. Nr. 1 Helsingør er professionelle og vores amatører kan selvfølgelig ikke matche dem.

I badminton har vi en lang tradition for at være med i toppen og vores liga-hold har da også været mestre så sent som i 2018, men ligger lige nu nr. 5 og kun de fire øverste kommer med til final-four til april. Men badmintonledelsen er fortrøstningsfulde og mener at vi nok skal kvalificere os til final-four. Derudover har vi en meget lovende badmintonungdom i SIF.

Tennis gør store fremskridt i disse år og er lige nu placeret i 2. division. Tennis har ikke den samme tradition som badminton med at være i toppen, men har de seneste år rykket sig betydeligt i forhold til tidligere.  

Alt i alt ser det fint ud. SIF har nogle gange været repræsenteret ved OL. Det sker næppe denne gang, men mon ikke vi i 2020 igen vil se badmintonspillere fra SIF i de store internationale turneringer. Hvem husker ikke vor egen 1. herre single, Rasmus Gemke have verdensetteren Momota i tovene i en tæt 3 sæts kamp i Denmark Open i oktober 2019.  Og det var spændende i samme måned at se niveauet lige under eliten til Grand Prix badmintonturneringen i SIF. Dejligt at mærke atmosfæren og se evnerne matchede lysten til at organisere så stor en turnering.
 

”Bue, det er tid til en afsluttende bemærkning. Har du mere at berette om?”

Ja, det har jeg faktisk. Først vil jeg nævne, at der også igennem 2019 i lighed med tidligere er arbejdet intensivt med at udbygge den historiske hjemmeside. Det drejer sig om fortsat registrering af nye ”gamle” billeder, artikler etc., og jeg vil henstille til medlemmerne at gøre sig fortrolig med denne del af hjemmesiden, der giver et indblik i, hvorfor vi som forening er der, hvor vi er i dag.  

Og så er det altid vigtigt at understrege, at uden den store indsats fra vore mange frivillige ledere, trænere, vor egen stab Lars, Marion, Ole og Martin, Siffen med Jacob og Viktor, kunne vi jo slet ikke drive så stor en forening, og derfor vil jeg på bestyrelsens vegne takke dem alle for indsatsen i 2019 og se frem til et godt samarbejde i 2020.

Jeg ønsker ligeledes alle medlemmer, samarbejdspartnere, leverandører, sponsorer og alle vore kontaktpersoner i Gentofte kommune et RIGTIG GODT NYTÅR 2020 og tak for året der gik.

Ole Larsen / 23. december 2019